Sunday, 16 April 2017

அன்பு

அன்பு ஒரு கொடிய சக்தி.
சமயத்தில் இன்பத்தை, மகிழ்ச்சியை வாரி வழங்கும்.
அதிகமானால் மிகுந்த துன்பத்தை தரும்.
விட்டு விலகினாலும் மிகுந்த துன்பத்தை தரும்.

No comments :