Wednesday, 29 November 2017

பணக்கட்டு


பணக்கட்டு விழித்திருக்கும்போது,
சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி 

சில வழக்கு கோப்புகள் உறங்குகின்றன...
பல கோப்புகள் கோமாவிலேயே  கிடக்கின்றன.


No comments :